puh. 040 123 9111
Vision Law

Reklamaatio eli virheilmoitus asuntokaupassa

Lain mukaan reklamaatio eli virheilmoitus asuntokaupassa on tehtävä kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun se on havaittu tai se olisi pitänyt havaita. Oikeuskäytännössä kohtuullisena aikana on pidetty enintään 3-4 kuukauden aikaa, ostajalla täytyy olla sen verran aikaa, että hän pääsee selville virheestä ja sen merkityksestä. Uuden ja käytetyn asunnon kaupassa sovelletaan eri virhesäännöksiä.

Asuntokaupan virhe käytetyn asunnon kaupassa

Käytetyn asunnon kaupassa sovelletaan asuntokauppalain 6 luvun säädöksiä. Asunnossa on virhe, jos asunto ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun sekä kun asunto vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta ja tämä on vaikuttanut kauppaan, tai myyjä on jättänyt antamatta tällaisia tietoja. Asunnossa on virhe myös, jos asunto on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueella tavanomainen varustetaso jne. Virhettä koskevia säännöksiä sovelletaan myös, jos myyjä on antanut asunnon ympäristöstä tai alueen palveluista virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon taikka jättänyt antamatta tällaisen olennaisen tiedon. Käytetyn asunnon kaupassa reklamaatio eli virheilmoitus asuntokaupassa on tehtävä kahden vuoden kuluessa asunnon hallinnan saamisesta.

Uuden asunnon kaupan virhe

Reklamaatio eli virheilmoitus asuntokaupassa uuden asunnon ollessa kyseessä on tehtävä myös kohtuullisessa ajassa. Virhevastuuta uuden asunnon kaupassa säätelee asuntokauppalain 4 luku. Uuden asunnon kaupassa lähtökohtaisesti samat virheet ovat merkityksellisiä, kuin käytetyn asunnon kaupassa. Lisäksi uuden asunnon kaupassa asunnossa katsotaan olevan virhe myös esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

– Asunto ei vastaa niitä vaatimuksia, jotka rakennuksen oli täytettävä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyessä sen käyttöönotettavaksi

– Asunnon ominaisuuksista aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan haittaa terveydelle

– Rakentamista ei ole suoritettu hyvän rakentamistavan mukaisesti taikka ammattitaitoisesti ja huolellisesti

– Rakentamisessa käytetty materiaali ei ole hyvää laatua

Uuden asunnon kaupassa asuntokaupan virheet tulee ilmoittaa viimeistään vuositarkastuksessa, jos virhe olisi pitänyt havaita. Reklamaatio eli virheilmoitus asuntokaupassa, kun kaupan kohteena on uusi asunto, on myös tehtävä kohtuullisessa ajassa.

Rakentaja on rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan vastuussa asunnon piilevistä rakennusvirheistä vielä takuuajankin jälkeen, enintään 10 vuotta asunnon luovutushetkestä.

Kiinteistökaupan virhe

Kiinteistökaupan eli omakotitalon virhevastuu määräytyy maakaaren mukaan ja vastuu on myyjällä aina silloin, kun kiinteistö ei vastaa sovittua tai sitä, mitä ostajalla on ollut perustellusti oikeus asunnosta ja kiinteistöstä olettaa.

Kiinteistökaupan virheet jaotellaan seuraavasti:

– Laatuvirhe

– Vallintavirhe

– Oikeudellinen virhe

Laatuvirhe tarkoittaa sellaista asuntokaupan virhettä, missä kiinteistö ei vastaa sovittua tai oletuksen mukaista kuntoa.

Vallintavirhe koskee sellaista tilannetta, missä kiinteistön käyttöä häiritsee joku “oikeustila”, jolloin ostaja ei voi käyttää asuntoa siten, kun hän on ostohetkellä kuvitellut.

Oikeudellinen virhe tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa kiinteistöön kohdistuu esim. kolmannen tahon panttioikeus eikä ostaja saa kiinteistöä vapaasti hallintaansa.

Reklamaatio eli virheilmoitus asuntokaupassa on myös omakotitalon kaupassa tehtävä kohtuullisessa ajassa. Takaraja virheilmoitukselle on kiinteistön laatuvirheissä 5 vuotta, vallintavirheessä ja oikeudellisessa virheessä 10 vuotta.

Miten teen reklamaation oikein?

  1. Tee reklamaatio oikea-aikaisesti eli heti, kun saat selville virheen ja sen merkityksen asuntokauppaan, viimeistään kuitenkin 3-4 kuukauden kuluessa havaittuasi virheen
  2. Muista ehdottomat takarajat, reklamaatio eli virheilmoitus asuntokaupassa on tehtävä viimeistään yllä käsitellyissä takarajoissa
  3. Yksilöi asuntokaupan reklamaatiossa havaittu virhe sekä vaatimukset, mieluiten jo euromääräiset (alkuun riittää arvio, sillä reklamaatiota voi vielä täydentää).

Reklamaation eli virheilmoitus asuntokaupassa on syytä tehdä huolellisesti, sillä se toimii pohjana mahdolliselle asuntokauppariidalle. VisionLaw kotisivujen kohdasta asiakirjapohjia löydät hyvän ja käyttökelpoisen kokeneiden kiinteistölakimiesten suunnitteleman mallin reklamaatiolle. VisionLaw lakimiehet ovat hoitaneet kymmeniä asuantokauppariitoja, puoleemme on helppo kääntyä vaikkapa alkuun netin kautta yhteydenottolomakkeella.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)