puh. 040 123 9111
Vision Law

Työntekijän koeaika

Työsopimusta solmittaessa voidaan sopia erityisestä koeajasta. Mikäli työntekijän koeaika on kirjattu työsopimukseen, koeajan aikana (työsuhteen alkamisen jälkeen) niin työnantaja kuin työntekijäkin voivat purkaa työsopimuksen päättymään heti. Työsopimuslaissa on säännös, jonka mukaan kumpikaan osapuoli ei saa käyttää koeaikapurkua koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Työnantaja ei saa myöskään koeaikapurkua käyttäessään toimia syrjivästi. Koeajasta on oltava nimenomainen ehto työsopimuksessa eikä pelkkä työehtosopimuksen määräys koeajasta ei sido osapuolia. Jos työnantaja on velvollinen noudattamaan työehtosopimusta, tulee työnantajan huomioida siinä olevat määräykset koeajasta. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle tämän määräyksen soveltamisesta työsopimusta solmittaessa.

Kuinka pitkä koeaika voi olla?

Työsopimuslain mukainen koeaika on vuoden 2017 alusta pidentynyt neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Vanhassa laissa ollut mahdollisuus sopia koeaika pidemmäksi työnantajan järjestäessä työntekijälle erityisen työhön liittyvän koulutuksen on poistunut. Määräaikaisen työsuhteen osalta koeaika voi olla enintään puolet työsopimuksen kestosta. Nykyään yleistyneitä vuokratöitä koskien koeajan enimmäispituudesta vähennetään se aika, jonka työntekijä on ollut vuokrattuna käyttäjäyritykseen.

Jos työntekijä on koeaikana työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys-tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Pidennykseen oikeuttaa kerrallaan 30 kalenteripäivää poissaoloa, joka voi kertyä useasta osasta. Lisäksi poissaolon oltava kokonaan koeaikana. Pidemmissä poissaoloissa lähtökohta on se, että työnantaja ilmoittaa koeajan pidentymisestä ottaen huomioon poissaolon arvioidun keston. Hallituksen esitys on tältä osin epäselvä, mutta säännöstä ei ole perusteltua tulkita niin, että työnantaja joutuisi ilmoittamaan koeajan pidentymisestä aina 30 päivän välein tilanteissa, joissa on etukäteen tiedossa poissaolon arvioitu kesto. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaikaa ei kuitenkaan voida pidentää yli kuuden kuukauden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä aina ennen koeajan päättymistä. Koeaika ei siis pitene itsestään vaan vaatii työnantajan aktiivisen toimen.

1.1.2017 tuli voimaan myös muita työlainsäädännön muutoksia. Esimerkiksi työnantajan takaisinottovelvollisuus tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä irtisanottua työntekijää kohtaa lyheni neljään kuukauteen. Mikäli työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta, takaisinottovelvollisuuden pituus on kuitenkin kuusi kuukautta.

Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Asianajotoimisto Vision auttaa sinua alati muuttuvan työlainsäädännön säännösten ja velvoitteiden tulkinnoissa.

 

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)