puh. 040 123 9111
Vision Law

Yrityksen saneeraukseen pääsy helpottui

Yrityssaneerausta koskeva laki muuttui 1.7.2022. Muutoksen tavoitteena on mm. edistää elinkelpoisen liiketoiminnan jatkumista sekä parantamaan konkurssin tehneiden yrittäjien mahdollisuutta päästä uuteen alkuun. yrityksen velkajärjestelyä koskevan lain merkittävin muutos on uusi varhainen saneerausmenettely, jonka myötä yrityksen saneeraukseen pääsy helpottui ja nopeutui. Lisäksi laissa on muutamia muita muutoksia, joiden arvioidaan helpottavan yrityssaneerausmenettelyyn pääsemistä ja toisaalta tehostavan yrityssaneerausmenettelyä.

Mikä muuttui?

Uudistetussa yrityssaneerauslaissa säädetään siis kahdesta erilaisesta saneerausmenettelystä varhaisesta saneerausmenettelystä ja perusmuotoisesta saneerausmenettelystä. Varhainen saneerausmenettely eroaa perusmuotoisesta saneerausmenettelystä, siten, varhaisessa saneerausmenettelyssä esteperusteita saneerausmenettelyn aloittamiseksi on vähemmän. Varhainen saneerausmenettely tulisi kyseeseen, mikäli yritystä uhkaa maksukyvyttömyys. Muutoksen toivotaan helpottavan yrityksen velkajärjestelyyn eli yrityssaneeraukseen pääsyä ja toisaalta ohjaavan elinkelpoisia yrityksiä hakeutumaan yrityssaneerausmenettelyyn riittävän varhaisessa vaiheessa, jolloin mahdollisuudet onnistuneelle saneerausmenettelylle ovat paremmat. Varhaisen saneerausmenettelyn lisäksi laissa säilyisi edelleen mahdollisuus hakea perusmuotoiseen saneerausmenettelyyn, mikä soveltuu tilanteeseen, jossa yritys on jo maksukyvytön. Lakimuutos ei muuta yrityksen velkajärjestelyn tavoitetta tervehdyttää jatkamiskelpoinen liiketoiminta ja välttää tarpeeton konkurssi. Tässä artikkelissa on esitelty laki muutoksen keskeisimmät muutokset. Yrityssaneerauksesta lisätietoja tästä.

Uhkaava maksukyvyttömyys

Varhaiseen saneerausmenettelyyn yritys voi hakeutua, mikäli yritystä uhkaa maksukyvyttömyys. Uhkaavalla maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa yrityksen taloudellisen tilanteen ja muiden seikkojen perusteella on ennakoitavissa, että yrityksellä on tulevaisuudessa konkreettinen maksukyvyttömyyden riski. Mikäli yritys on jo maksukyvytön, tulee yrityksen hakeutua perinteiseen saneerausmenettelyyn.

Muita helpotuksia

Varhaiseen saneerausmenettelyyn hakeutumisen edellytyksiä on helpotettu poistamalla joitakin perusmuotoisen saneerausmenettelyn esteperusteita. Aikaisemmasta yrityssaneerauksesta poiketen varhaisen saneerausmenettelyn esteenä eivät ole seuraavat perusteet: i) on perusteltua syytä olettaa hakemuksen pääasiallisena tarkoituksena olevan velkojan perintätoimien estäminen tai muu velkojan taikka velallisen oikeuden loukkaaminen; ii) saneerausohjelman aikaansaamiselle tai vahvistamiselle ei ole edellytyksiä. Varhaisen saneerausmenettelyn esteenä ei niin ikään ole perusmuotoiseen saneerausmenettelyn esteperusteisiin sisältyviä ns. rikosperusteita.

Varhainen saneerausmenettely eroaa perusmuotoisesta saneerausmenettelystä myös siinä suhteessa, että varhaisessa saneerausmenettelyssä voidaan jättää yrityssaneerauslain mukaiset perintä-, ulosmittaus- ja maksukiellot määräämättä. Toisaalta edellä mainittuja kieltoja voidaan edelleen hakea.

Yrityksen saneeraukseen pääsy helpottui

Yksi merkittävä muutos yrityssaneerauslain muutoksessa on sen vahvistaminen, että sopimusehto, mikä oikeuttaisi yrityssaneeraukseen hakevan sopimuskumppanin irtisanomaan tai purkamaan voimassa olevan sopimuksen yrityssaneeraukseen hakeutumisen johdosta, on nykyisessä laissa säädetty pätemättömäksi. Edellä mainitun muutoksen voidaan olettaa helpottavan yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumista, sillä yrityksen velkajärjestelyyn hakeutuvalle yritykselle on usein tärkeää, että sopimukset pysyvät voimassa yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumisesta riippumatta.

Hallitus päättää saneeraukseen hakemisesta

Edelleen muutoksia on tullut myös yrityksessä noudatettavan päätöksentekomenettelyyn. Nykyisessä laissa yhtiön hakeutumisesta yrityssaneerausmenettelyyn voi päättää myös yhtiön hallitus yhtiökokouksen sijaan. Edellä mainitun muutoksen tarkoituksena on sujuvoittaa yrityksen velkajärjestelyyn, yrityssaneerausmenettelyyn, hakeutumista.

Apua yrityksen talousvaikeuksiin

VisionLaw lakitoimisto on avustanut lukuisia yrityksiä selviytymään yrityksen maksuvaikeuksista. Yrityssaneeraus tai muu yrityksen velkajärjestely on auttanut lukuisia yrityksiä tervehdyttämään niiden liiketoiminta. Voit ottaa luottamuksellisesti lakitoimistoomme yhteyttä tästä aukeavalla yhteydenottokaavakkeella niin kartoitetaan yhdessä yrityksenne tilanne. Tavoitat meidät aina myös puhelimitse numerosta 040 123 9111.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)