puh. 040 123 9111
Vision Law

Irtisanominen koeajalla

Koeaikana kumpikin osapuoli voi purkaa työsuhteen, jolloin lakimääräistä irtisanomisaikaa ei noudateta. Työntekijä jää siis vaille normaalia irtisanomissuojaa, mutta ei toisaalta ole velvollinen myöskään työskentelemään irtisanomisaikaa yrityksessä. Irtisanominen koeajalla eli koeaikapurku päättää työsuhteen heti.

Milloin työsopimus voidaan purkaa koeaikana?

Koeaikapurkuun ei tarvita erityisiä perusteita. Jos työntekijä perusteet pyytää, täytyy ne hänelle ilmoittaa. Perusteena pelkkä “koeaika” ei kuitenkaan ole riittävä vaan perusteen on liityttävä työntekijän sopimattomuuteen tai puutteelliseen suoriutumiseen työssä. Esimerkiksi “yleinen soveltumattomuus tarjottuun työhön” on oikeuskäytännössä katsottu riittäväksi. Koeaikapurun perusteiden tulee siis liittyä työntekijän soveltuvuuden arviointiin ja ne voivat olla vaikka työn tulokseen tai laatuun liittyviä, myöhästymisiä tai luvattomia poissaoloja.

Jos työskentely ei ole vielä alkanut, ei irtisanomista voi suorittaa vetoamalla koeaikaan.

Epäasialliset perusteet

Työsuhdetta ei saa purkaa koeajallakaan syrjivillä tai koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisella perusteella. Kiellettyjä ja epäasiallisia perusteita ovat esimerkiksi ikään, terveydentilaan, raskauteen, kansalaisuuteen, sukupuoliseen suuntautumiseen, uskontoon, mielipiteeseen, perhesuhteisiin tai muuhun vastaavaan syyhyn liittyvät perusteet.

Jos koeaikainen työsopimus puretaan raskauden perusteella, on lähtökohtaisesti kysymys kielletystä perusteesta. Pääsääntö on, että työnantajan oletetaan aina purkaneen raskaana olevan työntekijän työsopimuksen nimenomaan raskauden perusteella.

Työntekijällä on niin sanottu näyttötaakka epäasiallisesta syystä. Mikäli työntekijä esittää perusteita purkamisen syiden epäasiallisuudesta, työnantajan on näytettävä, että purkaminen perustuu asiallisiin syihin.

Tuotannolliset ja taloudelliset syyt

Tuotannolliset ja taloudelliset syyt ovat niin sanottuja kollektiiviperusteita ja kuuluvat yrityksen omaan liiketoimintariskiin. Aikaisemmin myös näitä voitiin käyttää koeaikapurun syynä. Tilanne on kuitenkin tältä osin muuttunut uudemman oikeuskäytännön myötä. Tuotannolliset ja taloudelliset syyt eivät nykyään oikeuta työnantajaa irtisanomaan työsuhdetta koeaikaan vedoten.

Mikä on koeaika?

Koeaika tarjoaa yritykselle mahdollisuuden harkita, soveltuuko työntekijä työhön. Työntekijällä on myös koeaikana mahdollisuus harkita, haluaako hän työskennellä yrityksen tarjoamissa tehtävissä.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Määräaikaisessa työsuhteessa saa koeaika olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. koeaika voidaan sopia vain toista osapuolta koskevaksi tai eripituiseksi työnantajan ja työntekijän osalta. Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määräys koeajasta, työnantajan on ilmoitettava tämän määräyksen soveltamisesta työntekijälle työsopimusta solmittaessa.

Irtisanominen koeajalla voi tulla kalliiksi työantajalle. Kun tarvitset apua työsuhdeasioissa, käänny VisionLaw asianajotoimiston asiantuntijoiden puoleen.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)