puh. 010 567 8808
puh. 040 123 9111
Vision Law

LAPSEN HUOLTO, ASUMINEN, TAPAAMISOIKEUS JA ELATUSAPU

Lapsen huolto, asuminen, tapaamisoikeus ja elatusapu ovat asioita, joita lapsen vanhemmat joutuvat miettimään, mikäli lapsen vanhemmat ovat eroamassa tai eronneet. Lapsen huolto, tapaamisoikeus, asuminen ja elatus turvataan parisuhteen päättyessä yleensä sopimuksin. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, asumisesta sekä lapsen elatuksesta on säädetty omat lakinsa.

YKSINHUOLTO VAI YHTEISHUOLTO?

Avioerosta huolimatta puolisot yleensä jatkavat lapsensa yhteishuoltajina, mikä on myös pääsääntö. Huolto voidaan sopimuksella uskoa vain toiselle vanhemmista mutta jommankumman vanhemman vastustaessa yksinhuolto voidaan myöntää yksin toiselle vanhemmalle vain poikkeustapauksessa. Viimeksi mainittu tilanne on esimerkiksi silloin, kun toisella vanhemmalla on vakavia puutteita vanhemmuudessa, väkivaltaista käytöstä, mielenterveys- tai päihdeongelmia.

LAPSEN ASUMINEN JA TAPAAMISOIKEUS

Lapsen virallisena asuinpaikkana voi olla vain toisen vanhemman koti ja tästä vanhemmasta tulee niin sanottu lähivanhempi. Tapaamisoikeudessa on kyse lapsen oikeudesta tavata sitä vanhempaa, jonka luona hän ei asu. Tyypillisesti tapaamiset kohdistuvat viikonloppuihin. Vuoroviikoittaiset laajemmat tapaamiset ovat myös mahdollisia mutta ne edellyttävät yleensä vanhempien kykyä sopia lasta koskevista asioista. Vuoroviikoittaisessakin asumisessa toisesta vanhemmasta tulee lähivanhempi ja toisesta tapaaja.

LAPSEN ELATUSAPU

Lapsen asumiseen liittyy myös elatusapu. Se vanhempi, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan elatusapua lapsen kanssa asuvalle vanhemmalle.
Elatusavun määrään vaikuttavat lapsen elatustarve ja vanhempien elatuskyky. Tuloihin perustuvaa prosenttimäärää ei ole, vaan elatusapu lasketaan tapauskohtaisesti huomioiden. vanhempien nettoansiot, asumismenot, muu elatusvastuu, lapsen erityisharrastukset sekä lapsen luonapito.

SOPIMINEN, TUOMIOISTUINSOVITTELU VAI RIITA-ASIA TUOMIOISTUIMESSA?

Lapsen huolto, asuminen, tapaamisoikeus ja elatusapu ovat asioita, joista voidaan sopia, sovitella tuomioistuimessa tai käydä oikeutta käräjäoikeudessa lapsiriitana.

Lasta koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti ja se on vahvistettava lapsen asuinkunnan sosiaalilautakunnalla. Käytännössä lapsiasioissa auttaa ja sopimukset vahvistaa lastenvalvoja.

Ellei lapsiasioista päästä sopimukseen, vaatimukset on esitettävä oikeusteitse. Asiantuntija-avusteinen sovittelu tuomioistuimissa vaihtoehto lapsen huoltoa, asumista, tapaamisia ja elatusta koskevien asioiden käsittelylle normaalin oikeusprosessin sijaan. Sovittelussa voidaan käsitellä kaikkia näitä tai niitä asioita, joita lastenvalvojalla ei ole saatu sovittua. Sovittelu on vapaaehtoinen ja sen voi päättää milloin tahansa. Asian käsittelyä voi tämän jälkeen jatkaa tuomioistuimessa normaaliprosessissa.

Lapsen huolto, asuminen, tapaamisoikeus ja elatusapu ovat asioita, joihin voi saada maksuttoman oikeudenkäynnin eli oikeusavun. Myös oikeusturvavakuutuksista voidaan tietyin edellytyksin kattaa lapsiriitojen oikeudenkäyntikustannuksia.

LAPSEN HUOLTO, ASUMINEN, TAPAAMISOIKEUS JA ELATUSAPU – ASIANAJOTOIMISTO VISION AUTTAA

Asianajotoimisto VisionLaw auttaa lapsen huolto, asuminen, tapaamisoikeus ja elatusapu asioissa vuosikymmenten kokemuksella. Autamme myös oikeusavun ja vakuutuksen oikeusturvahakemusten laadinnassa.
Lapsiasioissa on tärkeää raudanlujan lakiosaamisen lisäksi omata empatia ja sovittelutaitoja. Asianajotoimisto VisionLaw lakimiehet ovatkin saaneet kiitosta myös empatiakyvyistä sekä ystävällisestä palvelusta. Kun sinua askarruttaa lapsen huolto, asuminen, tapaamisoikeus ja elatusapu, helpommin lähestyttävä asianajotoimisto VisionLaw auttaa sinua.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)