puh. 040 123 9111
Vision Law

Omaisuuden jako avioerossa

Avioliittolain mukaan, kun avioeroa koskeva asia on vireillä tai kun avioliitto on purkautunut, on toimitettava omaisuuden ositus, jos puoliso sitä vaatii. Avioerossa suoritetaan ositus, jossa erotellaan aviopuolisoiden omaisuus ja toteutetaan puolisoiden avio-oikeus. Osituksessa vahvistetaan sitovasti, kuinka paljon kumpikin puoliso saa avio-oikeuden alaista omaisuutta ja yksilöidään tämä omaisuus. Ositus voidaan toteuttaa puolisoiden sopimukseen perustuvana sopimusosituksena, tai tuomioistuimen määräämän pesänjakajan toimittamana toimitusosituksena. Sopimusositus on vapaamuotoinen niin muotonsa-, kuin sisältönsä osalta. Toimitusosituksessa noudatetaan perintökaaren ja avioliittolain säännöksiä, elleivät puolisot muusta sovi. Omaisuuden jako avioerossa tapahtuu osituksen sijaan erottelussa, jos puolisoilta puuttuu täysin avio-oikeus toistensa omaisuuteen avioehdon vuoksi.

Mikä on avio-oikeus?

Avio-oikeudella tarkoitetaan oikeutta saada tasinkoa osituksessa. Tasinko on se omaisuuserä, jonka varakkaampi puoliso joutuu toiselle puolisolle osituksessa maksamaan. Varakkaampi puoliso saa itse päättää, millaisena avio-oikeuden alaisena omaisuutena tasingon suorittaa. Tasinko voi olla rahaa, irtainta- tai kiinteää omaisuutta. Toimitusosituksessa pesänjakajalla on valta päättää tasinkona annettavasta omaisuudesta.

Tasingon suuruus perustuu osituslaskelmaan. Osituslaskelman tarkoituksena on avio-osien suuruuksien selvittäminen. Osituslaskelman yhteydessä määritetään omistussuhteet ja käydään avio-oikeuden alaisen ja siitä vapaan omaisuuden välistä rajankäyntiä. Lisäksi osituksen piiriin kuuluvalle omaisuudelle tehdään arvonmääritys. Yhteinen omaisuus on vaadittaessa jaettava omaisuuden osituksessa tai erottelussa.

Avioehtosopimus

Pääsäännön mukaan avio-oikeuden alaisen omaisuuden jako avioerossa menee tasan, jos avioehtoa ei ole. Avioehdon toteutuessa puolisot saavat pitää oman omaisuutensa, kuten ennen avioeroa. Avioehdon vaikutus ei ole kuitenkaan aina ehdoton, vaan avioehtoa voidaan sovitella ja ainakin osa omaisuudesta palauttaa avio-oikeuden alaiseksi. Avio-oikeuden alaisen omaisuuden määrittelyyn sovelletaan tällöin ansaintaperiaatetta, joka voi toimia myös niin päin, että tasajaosta poiketaan myös ilman avioehtoa. Sovittelu edellyttää, että puolison panostusten perhevarallisuuden kerryttämiseen ja jako-osuuksien välillä vallitsee selvähkö epäsuhta. Avioehdon sovittelu on poikkeuksellinen toimenpide tilanteessa, jossa avioehdon täysimääräinen toteuttaminen olisi kohtuutonta esimerkiksi omaisuuden keräännyttyä yksin toiselle puolisolle.

Omaisuuden tasajako

Omaisuuden jako avioerossa eli ositus toteutetaan lähtökohtaisesti tasajakona. Omaisuus siis jaetaan Ilman avioehtosopimusta tasan puolisoiden kesken. Omaisuuden nettomäärän puolittamisesta voidaan avioehdon lisäksi poiketa esimerkiksi silloin, kun katsotaan toisen puolison tehneen velkaa avio-oikeuden alaista omaisuutta vähentääkseen, tai hukanneen avio-oikeuden alaista omaisuuttaan siten, että se osituksessa koituisi toisen puolison vahingoksi. Tällöin ositushetkellä vallitseva häiriö voidaan korjata avioliittolain vastikesäännösten avulla. Vastikesäännökset ovat jälkikäteisiä keinoja häiriötilanteesta kärsineen puolison aseman turvaamiseksi.

Avio-oikeuteen kuuluva omaisuus

 

On melko tavallista, että ihmiset saavat omaisuutta esimerkiksi testamentin, lahjakirjan tai henkilövakuutuksen edunsaajamääräyksen nojalla sillä ehdolla, että sitä ei luovuteta edelleen. Tällainen omaisuus on avio-oikeuden ulkopuolella. Myös sivullisella, kuten velkojalla, voi olla oikeus omaisuuteen, jota on tarkoitus käyttää ositussuorituksen osana. Tällöin joudutaan määrittämään, kuuluuko omaisuus lainkaan avio-oikeuden piiriin.

Omaisuuden jako avioerossa on hyvä toteuttaa asiantuntevan lakimiehen avustuksella. Helposti lähestyttävä asianajotoimisto VisionLaw avustaa kaikissa aviovarallisuusjärjestelyissä. Ota meihin yhteyttä sivun alalaidan yhteydenottolomakkeella, tai soittamalla numeroon 0401239111.

Open chat
1
Hei, kuinka voimme auttaa? Kerro asiasi - lakimies vastaa mahdollisimman pian :)